Kontakt kontoret på 75 13 12 11

RETSSAG​

Hvordan føres en retssag?

En retssag varer typisk mellem 8 og 18 måneder. Familieretlige sager om for eksempel skilsmisse og forældremyndigheder tager som regel kortere tid. Man kan inddele retssagens forløb i to dele: forberedelsen - det vil sige alt det, der foregår før mødet i retten - og selve domsforhandlingen, altså det afsluttende møde i retten, hvor sagen fremlægges.

Forberedelsen

En retssag starter med, at din advokat afleverer en stævning hos den byret, hvor din modpart bor. Din modpart kaldes for sagsøgte, og du bliver nu sagsøger. Når en stævning er indleveret til byretten, bliver den forkyndt for – det vil sige meddelt – sagsøgte. Sagsøgte har nu normalt to uger til at besvare stævningen. Det sker i et svarskrift. Sagsøgte kan kun forsvare sig ved at aflevere et svarskrift. Sag-søgeren får mulighed for at kommentere indholdet af svarskriftet. Det sker med en replik. Herefter har sagsøgte igen mulighed for at meddele retten og sagsøgeren sin opfattelse af sagen. Det sker i en duplik. Svarskrift, replik og duplik kaldes under ét for processkrifter. I prin-cippet bestemmer parterne selv, hvor mange processkrifter de vil skrive. Formålet med at skrive frem og tilbage er, at parterne over for retten og hinanden skal præcisere:

• Hvad der er uenighed om

• Hvilke faktiske forhold parterne lægger vægt på

• Hvilken bevisførelse de vil præsentere for retten

• Hvilken juridisk begrundelse kravet støttes på

Forberedelsen af en retssag er meget afgørende. Når forberedelsen er slut, kan parterne ikke længere komme med nye beviser eller nye juridiske begrundelser. Du kan hjælpe din advokat og dermed dig selv, hvis du fra begyndelsen tænker nøje over, hvilke skriftlige beviser der findes, og hvilke vidner der eventuelt kan bruges i sagen. Din advokat skal også kende oplysninger, som du måske føler er dårlige for din sag. Du skal nøje gennemlæse alle processkrifter og bilag og drøfte dem med din advokat allerede under sagens forberedelse.

Husk, at i en retssag kan du ikke bruge argumenter, der ikke er kommet frem under forberedelsen.

De fleste retssager føres for byretten, men nogle retssager skal an-lægges for særlige domstole, der er 

specialiserede inden for bestemte områder. Der er Boligretten. Sager mellem virksomheder føres ofte for Sø- og Handelsretten eller ved voldgift, sager om inkasso foregår ved fogedretten, og arvesager og konkurssager foregår ved skifteretten.

Syn og skøn

I nogle retssager skal der tages stilling til spørgsmål, som kræver særlig ekspertise. I sådanne tilfælde udpeges der en uvildig skønsmand, som skal besvare de spørgsmål, retten eller sagens parter ønsker undersøgt.

Syn og skøn er retssystemets bedste bud på en fair løsning, og ingen ved på forhånd, hvordan et skøn vil falde ud, men du kan selv hjælpe til ved sammen med din advokat - og eventuelt jeres egen sagkyndige - at forberede spørgsmålene til skønsmanden nøje og gennemgå svarene lige så nøje og måske stille tillægsspørgsmål. Syn og skøn er en lige så vigtig del af processen som domsforhandlingen.

Forlig

Du og din modpart kan under forberedelsen - og senere hen også under domsforhandlingen - vælge at indgå forlig og dermed slutte sagen uden dom. I kan samtidig indgå forlig om sagsomkostningerne, eller I kan bede dommeren om at træffe afgørelse om dem. Et forlig er bindende, og du kan ikke anke det senere.

Domsforhandlingen

Domsforhandlingen er det afsluttende møde i retten, hvor parterne med deres advokater mødes med dommeren. 1-2 uger før domsforhandlingen vil din advokat som regel bede dig om et møde, hvor I sammen kan gennemgå de spørgsmål, du skal besvare i retten under din forklaring. Formålet her er ikke at finde på nye ting - forberedelsen er jo slut - men at fortælle dig, hvordan domsforhand-lingen foregår, og drøfte, hvad du skal spørges om under mødet i retten.

Ved domsforhandlingen vil sagsøgers advokat først gennemgå sagens papirer for dommeren. Så afhøres parter og vidner, hvorefter de to advokater procederer sagen, dvs. de argumenterer hver for sig over for dommeren for, hvilket resultat sagen skal have. Det kan de gøre op til to gange hver. Derefter afsiges der dom i sagen. Dommeren vil i nogle tilfælde foreslå et forlig.​​