Vi yder erhvervs- og privatretlig rådgivning med bred erhvervsmæssig erfaring

Kontakt kontoret på 75 13 12 11

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne, og vi kontakter dig​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FORRETNINGSBETINGELSER

Forretningsbetingelserne for Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard (cvr-nr. 17 02 46 39) (i det følgende benævnt ”Advokatfirmaet”) gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet påtager sig, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne.​

Ved siden af forretningsbetingelserne udøves der advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler samt retsplejelovens regler om advokater.

​​

Alle advokater, der er ansat i Advokatfirmaet, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeren i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med overholdelsen af de advokatetiske regler og reglerne for behandling af betroede midler. Oplysninger om Advokatsamfundet findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

1. Modtagelse af sagen

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afklarer vi først, at der ikke foreligger en interesse– eller habilitetskonflikt, som kan hindre, at vi kan påtage os opgaven.

Ved modtagelsen af sagen er Advokatfirmaet i henhold til hvidvasklovens regler forpligtet til at indhente og opbevare legitimationsoplysninger om enhver klient. Det betyder, at vi ved etablering af et klientforhold skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR nr. samt indhente billedlegitimation. Hos udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR nr. Dette er dog kun gældende, såfremt sagen er omfattet af hvidvasklovene.​

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser i minimum 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

2. Ordrebekræftelse

Når Advokatfirmaet modtager en sag fra en klient, oplyser Advokatfirmaet klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. Advokatfirmaet oplyser desuden om, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen.​

For så vidt angår fastsættelse af vores honorar henvises til punkt 4.

3. Dansk ret

Rådgiverne hos Advokatfirmaet er alle kvalificeret til at rådgive om forhold omfattet af dansk ret, herunder EU-ret. Advokatfirmaets rådgivning er begrænset til dansk ret, medmindre andet udtrykkeligt aftales i forbindelse med den konkrete opgave.

4. Honorering og fakturering

Advokatfirmaet fastsætter honoraret for sagens behandling på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

• Det anvendte tidsforbrug.

• Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under

• betydeligt tidspres, herunder om arbejdet har måttet

• udføres uden for normal åbningstid, eller om der har

• været tale om en hastesag.

• Hvem, der har medvirket til at løse opgaven.

• Opgavens karakter, omfang og kompleksitet.

• Sagens værdi og betydning for klienten.

• Den betydning, som opgaven har for klienten.

• Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven.

• Det opnåede resultat.​

Det kan være vanskeligt ved sagens modtagelse at fastsætte et fast honorar, men efter anmodning giver vi gerne et begrundet overslag. I forbrugerforhold giver vi skriftligt oplysninger om honorarets størrelse m.v., herunder salæroverslag, uanset om klienten anmoder om det.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgifter, retsafgifter, gebyrer, udgifter til syns- og skønsmænd og andre sagkyndige, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, eventuelle udgifter til oversættelse, udgifter til forbindelsesadvokater m.v., er ikke omfattet af vores honorar og betales af klienten ved siden af honoraret. Opremsningen er ikke udtømmende.

Normalt fakturerer Advokatfirmaet månedsvis bagud. Der kræves dog som udgangspunkt for-udbetaling af større eksterne udgifter. I enkelte sager, f.eks. sager, der har ligget stille i en længere periode, kan udgangspunktet fraviges således, at der i stedet faktureres efter en længere periode, f.eks. 3 eller 6 måneder. I korterevarende sager faktureres normalt kun ved sagens afslutning. I retssager faktureres som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.​

Betalingsbetingelserne er netto 30 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. Depositum

I visse tilfælde anmoder Advokatfirmaet om et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, som det forventes, at sagen vil udløse. Depositum er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed, jf. punkt 6.

6. Klientmidler

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti, og alle midler indsættes på en klientkonto. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

7. Fortrolighed og insider viden

Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra vores klienter eller om vores klienter med største fortrolighed. Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt.

Enhver medarbejder hos Advokatfirmaet er endvidere omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede

selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Advokatfirmaet har udarbejdet et internt regelsæt, som regulerer medarbejdernes handel med værdipapirer samt medarbejdernes behandling af intern viden.

8. Ansvar og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Gerling forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 4,0 mio kr. pr. advokat. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan ikke overstige DKK 4,0 mio.

Hvis Advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at Advokatfirmaets erstatningsansvar over for samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt kr. 4,0 mio. i alt. Tilsvarende anses klienterne i relation til ansvarsbegrænsningen på DKK 4,0 mio. for at være én klient.

Advokatfirmaet har efter nærmere aftale mulighed for konkret at forhøje ansvarsdækningen og dermed de anførte begrænsninger af vores erstatningsansvar, hvis en klient ønsker, at Advokatfirmaet skal påtage sig et større ansvar vedrørende et konkret projekt. Advokatfirmaet foreslår selv klienten, at ansvarsdækningen forhøjes, hvis en forhøjelse af ansvarsdækningen i den konkrete sag anses for relevant, f.eks. som følge af de involverede værdiers størrelse.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet har henvist klienten til, og Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaet stiller garanti for betroede midler efter de regler, der er fastsat af Advokatsamfundet.

9. Opbevaring af sagsakter

Advokatfirmaet opbevarer som udgangspunkt kun sagsakter elektronisk. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest ved afslutning af sagen.

10. Klager

Advokataktieselskabet er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige advokat, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den sagsansvarlige ikke kan opnå en afklaring, inddrages selskabets administrerende direktør, der sørger for, at klagen behandles efter interne procedurer, der bl.a. sikrer en bedømmelse fra en eller flere andre, erfarne partnere, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.

Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.​
E-mail:​klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside:​www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

11. Anvendelse af Advokatfirmaets rådgivning

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret på rådgivningen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med arbejdets udførelse, men Advokatfirmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.


12. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister som følge af Advokatfirmaets rådgivning er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for de danske domstole med Retten i Esbjerg som 1. instans.

Denne bestemmelse afskærer ikke klienten fra at indbringe Advokatfirmaets sagshåndtering for Advokatnævnet.

13. Generelle oplysninger om Advokatfirmaet

Advokatfirmaet er i medfør af de advokatetiske regler forpligtet til at give sine klienter oplysninger om en række generelle forhold hos Advokatfirmaet. Med henblik på opfyldelse af denne oplysningspligt henvises til det til enhver tid anførte på vores hjemmeside.

Åbningstider

​Mandag - torsdag kl. 9-16

Fredag kl. 9-15

​Telefon

​Ring på 75 13 12 11

Advokataktieselskabet

Hjerrild og Bisgaard
Tvedgade 21, 1.
6700 Esbjerg
Tlf.: 88 82 03 30
CVR: 17024639
bwl@advokathb.dk

Advokataktieselskabet Hjerrild A/S
Tvedgade 21, 1.
6760 Ribe
Tlf.: 88 82 03 30
CVR: 17024639
bwl@advokathb.dk

Advokataktieselskabet

Hjerrild og BisgaardS
Tvedgade 21, 1.
6760 Ribe
Tlf.: 88 82 03 30
CVR: 17024639
bwl@advokathb.dk