Kontakt kontoret på 75 13 12 11

FORÆLDREMYNDIGHED​

Hjerrild & Bisgaard rådgiver og bistår i spørgsmål om forældremyndighed i forbindelse med skilsmisse.

Nedenfor har vi ridset nogle forhold op omkring forældremyndighed:

Børn og unge under 18 år er som udgangspunkt under forældre-myndighed. Forældremyndighedens indehaver bestemmer over barnets personlige forhold, herunder hvor barnet skal bo, og har pligt til at sørge for barnets underhold. Den anden af forældrene skal bidrage til dette ved at betale et underholdsbidrag til barnet. Størrelsen af bidraget fastsættes af amtet ud fra indtægtsforholdene.

Fælles forældremyndighed

Gifte personer har fælles forældremyndighed. Er forældrene ikke gift, har moderen forældremyndigheden alene, med mindre der aftales fælles forældremyndighed. En sådan aftale skal anmeldes til amtet for være gyldig. Ved separation, skilsmisse og samlivsophævelse er det muligt at opretholde den fælles forældremyndighed, hvis man kan blive enige om det. I modsat fald skal den ophøre.

Ophør af fælles forældremyndighed

Forældrene kan selv aftale, hvem der skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til amtet. Er forældrene uenige, afgør en domstol, hvem der skal have forældremyndigheden ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Genoptagelse af samlivet

Genoptages samlivet mellem ægtefæller, der er

separerede, så gen-opstår den fælles forældremyndighed. Dette gælder ikke for ugifte samlevende. Her skal aftalen igen anmeldes til amtet.

Overførsel af forældremyndighed

Forældrene kan selv aftale, at forældremyndigheden skal overføres til den, der ikke har den. Aftalen skal anmeldes til amtet. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan kræve at få den, hvis der kan gives en særlig begrundelse, for eksempel at barnet ikke trives ved den, der har forældremyndigheden. Sagen skal indbringes for en dom-stol, der træffer afgørelse i sagen ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Dødsfald

Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør den ene forælder, bliver forældremyndigheden hos den anden. Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og dør denne, afgør amtet, hvem forældremyndigheden skal tilfalde. Hvis den efterlevende forælder anmoder om at få den, vil det blive imødekommet, med mindre hen-synet til barnet taler imod det. Indehavere af forældremyndigheden kan ved at udforme et børnetestamente tilkendegive, hvem der ved deres død bør tildeles forældremyndigheden. Dette ønske følges, hvis det ikke strider mod barnets bedste.

Samvær

Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at den, der ikke har barnet boende, har samvær. Dette samvær kan frit aftales mellem forældrene. Hvis de ikke kan blive enige, træffer amtet afgørelsen.​​